Sunday, 21 December 2014

శ్రీ శివ అష్టోత్తర శత నామావళి

 
ఓం శివాయ నమః
ఓం మహెష్వరాయ నమః
ఓం షంభవె నమః
ఓం పినాకినె నమః
ఓం షషిషెఖరాయ నమః
ఓం వామదెవాయ నమః
ఓం విరూపాక్షాయ నమః
ఓం కపర్దినె నమః
ఓం నీలలొహితాయ నమః
ఓం షంకరాయ నమః
ఓం షూలపాణినె నమః
ఓం ఖత్వాంగినె నమః
ఓం విష్ణువల్లభాయ నమః
ఓం షిపివిష్తాయ నమః
ఓం అంబికానాథాయ నమః
ఓం ష్రీకంఠాయ నమః
ఓం భక్త-వత్సలాయ నమః
ఓం భవాయ నమః
ఓం షర్వాయ నమః
ఓం త్రిలొకెషాయ నమః
ఓం షితికణ్ఠాయ నమః
ఓం షివప్రియాయ నమః
ఓం ఉగ్రాయ నమః
ఓం కపాలినె నమః
ఓం కామారయె నమః
ఓం అంధకాసుర-సూదనాయ నమః
ఓం గంగాధరాయ నమః
ఓం లలాతాక్షాయ నమః
ఓం కలి-కాలాయ నమః
ఓం క్రుపానిధయె నమః
ఓం భీమాయ నమః
ఓం పరషు-హస్తాయ నమః
ఓం మ్రుగపాణయె నమః
ఓం జతాధరాయ నమః
ఓం కైలాషవాసినె నమః
ఓం కవచినె నమః
ఓం కఠొరాయ నమః
ఓం త్రిపురాంతకాయ నమః
ఓం వ్రుషాంకాయ నమః
ఓం వ్రుషభారూడాయ నమః
ఓం భస్మొద్ధూలిత-విగ్రహాయ నమః
ఓం సామప్రియాయ నమః
ఓం స్వరమయాయ నమః
ఓం త్రయిమూర్తయె నమః
ఓం అనీష్వరాయ నమః
ఓం సర్వగ్యాయ నమః
ఓం పరమాత్మనె నమః
ఓం సొమసూర్యాగ్ని-లొచనాయ నమః
ఓం హవిషె నమః
ఓం యగ్యమయాయ నమః
ఓం సొమాయ నమః
ఓం పంచవక్త్రాయ నమః
ఓం సదాషివాయ నమః
ఓం విష్వెష్వరాయ నమః
ఓం వీర్భద్రాయ నమః
ఓం గణనాథాయ నమః
ఓం ప్రజాపతయె నమః
ఓం హిరణ్యరెతసె నమః
ఓం దుర్ధర్షాయ నమః
ఓం గిరీషాయ నమః
ఓం అనఘాయ నమః
ఓం భుజంగ-భూషణాయ నమః
ఓం భర్గాయ నమః
ఓం గిరిధన్వనె నమః
ఓం గిరిప్రియాయ నమః
ఓం క్రిత్తివాససె నమః
ఓం పురారాతయె నమః
ఓం భగవతె నమః
ఓం ప్రమథాధిపాయ నమః
ఓం మ్రుత్యుంజయాయ నమః
ఓం సూక్ష్మతనవె నమః
ఓం జగద్వ్యాపినె నమః
ఓం జగద్గురువె నమః
ఓం వ్యొమకెషాయ నమః
ఓం మహాసెనజనకాయ నమః
ఓం చారువిక్రమాయ నమః
ఓం రుద్రాయ నమః
ఓం భూతపతయె నమః
ఓం స్థాణవె నమః
ఓం అహిర్బుంధ్యాయ నమః
ఓం దిగంబరాయ నమః
ఓం అష్తమూర్తయె నమః
ఓం అనెకాత్మనె నమః
ఓం సాత్వికాయ నమః
ఓం షుద్ధ-విగ్రహాయ నమః
ఓం షాష్వతాయ నమః
ఓం ఖణ్దపరషవె నమః
ఓం అగ్యాయ నమః
ఓం రజసె నమః
ఓం పాషవిమొచనాయ నమః
ఓం మ్రుడాయ నమః
ఓం పషుపతయె నమః
ఓం దెవాయ నమః
ఓం మహాదెవాయ నమః
ఓం అవ్యయాయ నమః
ఓం భగనెత్రభిదె నమః
ఓం త్రిలొచనాయ నమః
ఓం అవ్యగ్రాయ నమః
ఓం దక్షాధ్వరహరాయ నమః
ఓం హరాయ నమః
ఓం పూషదంతభిదె నమః
ఓం అవ్యక్తాయ నమః
ఓం సహస్రాక్షాయ నమః
ఓం సహస్రపదె నమః
ఓం అపవర్గ-ప్రదాయ నమః
ఓం అనంతాయ నమః
ఓం తారకాయ నమః
ఓం పరమెష్వరాయ నమః
ఇతి శ్రీ శివ అష్టోత్తర శత నామావళి సంపూర్ణం

No comments:

Post a Comment