Friday, 17 June 2016

సాయిబాబా ధూప ఆరతి సూర్యాస్తమయము

shirdi temple
ధూపారతి సూర్యాస్తమయము
(ధూపదీపనైవేద్య దర్శనానంతరం ఒక వత్తి(దీపము)తో ఆరతి యివ్వవలయును.
ఆరతి సాయిబాబా
ఆరతీ సాయిబాబా సౌఖ్యదాతార జీవాచరణరజాతలీ
ద్యావా ద్యాసావిసావా భక్తా విసావా ! ఆరతి సాయిబాబా
జాళునియా అనంగ స్వస్వరూపీ రాహేదంగ
ముముక్ష జనా దావీ నిజడోళా శ్రీరంగ
డోళా శ్రీ‌రంగ ! ఆరతి సాయిబాబా
జయామనీ జైసా భావ తయా తైసా అనుభవ
దావిసీ దయాఘనా ఐసీ తుఝీ హీ మావ
తుఝీ హీ మావ ! ఆరతి సాయిబాబా
తుమచే నామ ధ్యాతాహరే సంసృతి వ్యథా
అగాధ తవ కరణీ మార్గ దావిసీ అనాథా
దావిసీ అనాధా ! ఆరతి సాయిబాబా
కలియుగీ అవతార సగుణ పరబ్రహ్మసాచార
అపతీర్ణ ఝూలాసే స్వామీ ద‌త్తాదింగ‌బ‌ర‌
దత్తా దిగంబ‌ర‌ !ఆరతి సాయిబాబా
ఆఠా దివసా గురువారీభక్త కరితీ వారీ
ప్రభుపద పహావయా భవభయ నివారీ
భ‌వ‌భ‌య నివారీ! ఆరతి సాయిబాబా
మాఝా నిజద్రవ్యఠేవా తవ చరణ రజసేవా
మాగణహేచి ఆతాతుహ్మా దేవాధిదేవాదేవ
దేవాధిదేవ ! ఆరతి సాయిబాబా
ఇచ్చిత దీనచాతక నిర్మలతో య నిజసూఖ
పాజవే మాధవాయీ సంభాళ ఆపులీభాక
అప‌లీభాక ! ఆరతి సాయిబాబా
సౌఖ్యదాతార జీవాచరణరజాతలీ
ద్యావా ద్యాసావిసావా భక్తా విసావా ! ఆరతి సాయిబాబా
2.షిరిడీమారే పండరీపుర
షిరిడీ మారే పండరపురసాయిబాబా రమావర
బాబా రమావర సాయిబాబా రమావర
శుద్ధభక్తీ చంద్రభాగా భావపుండలీక జాగా
పుండలీకజాగా భావపుండలీకజాగా
యాహో యాహో అవఘేజన కరబాబాన్సీ వందన
సాయీసీ వందన కరబాబాన్సీ వందన
గణూహ్మణ బాబాసాయీ దావపావ మాఝే ఆ ఈ
పావమాఝే ఆ ఈదావపావ మాఝే ఆ ఈ
నమనము(ఘాలీన లోటాంగణ)
(కర్పూరము వెలించవలెను)
ఘాలీన లోటాంగణ, వందీన చరణ,
డోళ్యానీ పాహీన రూపతురే
ప్రేమే ఆలింగన, ఆనందే పూజిన్‌
భావే ఓవాళీనహ్మణ నామా
త్వమేవ మాతాచ పితాత్వమేవ
త్వమేవ బంధుశ్చ సఖాత్వమేవ
త్వమేవ విద్యా ద్రవిణం త్వమేవ
త్వమేవ సర్వం మమదేవదేవ
కాయేన వాచా మనసేంద్రియైర్వా,
బుద్ధ్యాత్మనా వా ప్రకృతి స్వభావాత్‌
కరోమి యద్యత్సకలం పర స్మై
నారాయణాయేతి సమర్పయామి
అచ్యుతం కేశవం రామానారాయణం,
కృష్ణ దామోదరం వాసుదేవం హరిమ్‌
శ్రీధరం మాధవం గోపికా వల్లభం,
జానకీ నాయకం రామచంద్రం భజే
నామస్మరణము
హరేనామ హరేనామ రామరామ హరేహరే
హరేకృష్ణ హరేకృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే
శ్రీ‌గురుదేవదత్త
నమస్కారాష్టకము
అనంతా తులాతే కసేరే స్తవావే
అనంతాతులాతే కసేరే సమావే
అనంతా ముఖాచా శిణ శేషగాతా
నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీ సాయినాథా
స్మరావే మనీ త్వత్పదా నిత్యభావే
ఉరావేతరీ భక్తీసాఠీ స్వభావే
తరావే జగా తారునీ మాయతాతా
నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీ సాయినాథా
వసే జోసదా దావయా సంతలీలా
దిసే ఆజ్ఞలోకాపరీ జో జనాల
పరీఅంతరీ జ్ఞానకైవల్యదాతా
నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీ సాయినాథా
భరాలాధలా జన్మహా మానవాచా
నరాసార్ధకా సాధనీభూత సాచా
ధరూసాయి ప్రేమగళాయా అహంతా
నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీ సాయినాథా
ధరావే కరీసాన అల్పజ్ఞబాలా
కారావే ఆహ్మాధస్య చుంబోని గాలా
ముఖీఘాల ప్రేమే ఖరాగ్రస ఆతా
నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీ సాయినాథా
సురాదీక జ్యాంచ్యాపదా వందితాతీ
శుకాదీకజాతే సమానత్వదేతీ
ప్రయాగాది తీర్థేపదీ నమ్రహోతా
నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీ సాయినాథా
తుఝ్యూజ్యాపదా పాహతా గోపబాలీ
సదారంగ ళీ చిత్స్వరూపీ మిళాలీ
కరీ రాసక్రీడా సవేకృష్ణనాథా
నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీ సాయినాథా
తులా మాగతో మాగుణ ఏక ద్యావే
కరాజోడితో దీన అత్యంత భావే
భవీమోహనీ రాజ హాతరి ఆతా
నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీ సాయినాథా
ప్రార్థన
ఐసా యే ఈబా సాయీ దిగంబరా
అక్షయరూప అవతారాసర్వహి వ్యాపక తూ
శృతిసారా అనసూయా త్రికుమారా మహారాజే ఈబా
కాశీస్నాన జప, ప్రతిదీవశీ కొల్హాపుర భిక్షేసీ
నిర్మల నదితుంగా, జలప్రాశీ నిద్రామహురదేశీ ఐసాయే ఈబా
ఝోళిలోంబతసే వామకరీ త్రిశూల ఢమరూధారీ
భక్తావరద సదా సుఖకారీ దేశిల ముక్తీచారీ ఐసాయే ఈబా
పాయిపాదుకా జపమాలా కమండలూ మృగఛాలా
ధారణ కరిశీబా నాగజటా ముగుట శోభతోమాథా ఐసాయే ఈబా
తత్పర తుఝ్యూయా జేధ్యానీ అక్షయత్యాంచే సదనీ
లక్ష్మివాసకరీ దినరజనీ రక్షసి సంకట వారుని ఐసాయే ఈబా
యాపరిధ్యాన తురే గురురాయా దృశ్యకరీ నయనాయా
పూర్ణానాంద సుఖే హీ కాయా లావిసి హరిగుణగాయా
ఐసా యే ఈబా సాయి దిగంబరా అక్షయరూప అవతారాసర్వహి వ్యాపక తూ
శృతిసారా అనసూయా త్రికుమారా మహారాజే ఈబా
శ్రీసాయినాథ మహిమ్నస్తోత్రము
సదాసత్య్వరూపం చిదానందకందం
జగత్సంభవస్థాన సంహార హేతుమ్‌
స్వభక్తేచ్ఛయా మానుషం దర్శయంతం,
నమామీశ్వరం సద్గురం సాయినాథమ్‌
భవధ్వాంత విధ్వంస మార్గండ మీడ్యం
మనోవాగతీతం ముని ర్‌ధ్యాన గమ్యమ్‌
జగద్వ్యాపకం నిర్మలం నిర్గుణం త్వాం
నమామీశ్వరం సద్గురం సాయినాథమ్‌
భవాంబోధి మాగ్నార్దితానాం జనానాం
స్వపాదాశ్రితానాం స్వభక్తిప్రియాణామ్‌
సముద్ధారణార్థం కలౌ సంభవంతం
నమామీశ్వరం సద్గురం సాయినాథమ్‌
సదానింబవృక్షస్య మూలాది వాసాత్‌
సుధాస్రావిణం తిక్తమప్య ప్రియంతమ్‌
తరుం కల్పవృక్షాధికం సాధయంతం
నమామీశ్వరం సద్గురం సాయినాథమ్‌
సదాకల్పవృక్షస్య తస్యాధిమూలే
భవద్భావ బుద్ధ్యా సపర్యాది సేవామ్‌
నృణాంకుర్వతాం భుక్తిముక్తి ప్రదంతం
నమామీశ్వరం సద్గురం సాయినాథమ్‌
అనేకాశృతా తర్క్యలీలా విలాసైః
సమావిష్కృతేశాన భాస్వత్ప్రభావమ్‌
అహంభావహీనం ప్రసన్నాత్మభావం
నమామీశ్వరం సద్గురం సాయినాథమ్‌
సతాం విశ్రమారామ మేవాభిరామం
సదాసజ్జనైః సంస్తుతం సన్నమద్భిః
జనామోదదం భక్త భద్రప్రదంతం
నమామీశ్వరం సద్గురం సాయినాథమ్‌
అజనాద్యమేకం పరబ్రహ్మసాక్షాత్‌
స్వయం సంభవం రామమేవాతీర్ణమ్‌
భవద్దర్శనాత్సంపునీతః ప్రభోహం
నమామీశ్వరం సద్గురం సాయినాథమ్‌
శ్రీ సాయీశకృపానిధే ఖిలనృణాం సర్వార్థసిద్ధి ప్రద
యుష్మత్పాదరజః ప్రభావమతుల ధాతాపి వక్తాక్షమః
సద్బక్త్యా శరణం కృతాంజలిపుటః సంప్రాప్తితోస్మిప్రభో
శ్రీమత్సాయి పరేశ పాదకమలా న్నాన్యచ్ఛరణ్యం మమ
సాయి రూపధర రాఘవోత్తమం
భక్తకామ విబుధద్రుమం ప్రభుమ్‌
మాయయోపహత చిత్తశుద్దయే
చింతయామ్యహ మహర్నిశం ముదా
శరత్సుంధాంశు ప్రతిమ ప్రకాశం
కృపాతపత్రం తవసాయినాథ
త్వదీయ పాదాబ్జ స‌మిశ్రితానాం
స్వచ్ఛాయయా తాపమపాకరోతు
ఉపాసనా దైవత సాయినాథ
స్తవైర్మయోపాసనినా స్తుతస్త్వమ్‌
రమేన్మనోమే తవసాదయుగ్మే
భృంగోయథబ్జే మకరంద లుబ్దః
అనేక జన్మార్జిత పాపసంక్షయో
భవేద్భవత్పాద సరోజ దర్శనాత్‌
క్షమస్వసర్వానపరాధ పుంజకామ్‌
ప్రసీద సాయీశ స‌ద్గురోద‌యానిధే
శ్రీసాయినాథ చరణామృతపూర్ణచిత్తాస
త్వ‌త్పాదసేవనరతా స్సతతం చ భక్త్యా
సంసార జన్యదురితైషు వినిర్గతాస్తే
కైవల్యధామ పరమం సమవాప్నువంతి
స్తోత్రమే త్పఠేద్భక్త్యా యోనర స్తన్మనాః సదా
సద్గురోః సాయినాథస్య కృపాపాత్రం భవేద్ధ్బవమ్‌
రుసోమమ
శ్రీగురుప్రసాద ప్రియంబికా, మజవరీ పితాహీ రుసో
రుసోమమ ప్రియంబికా, మజవరీ పితాహీ రుసో
రుసో మమ ప్రియాంగ‌నా ప్రియసుతాత్మజా హీ రుసో
రుసో భగిని బంధుహీ, శ్వవుర సాయిబాయీ రుసో
న దత్తగురు సాయిమా; మజవరీ కధీహి రుసో
పుసో న సునబాయీ త్యా, మజన బ్రాతృజాయా పుసో
పుసో న ప్రియసోయరే ప్రియసగే నజ్ఞాతి పుసో
పుసో సుహృద నా సఖా స్వజన నాప్తబంధూ పుసో
పరీ న గురుసాయిమా మజవరీ కధీహీ రుసో
పుసో న అబలాములే, తరుణ వృద్ధహీనా పుసో
పుసో న గురు ధాకుటే, మజన థోర సానే పుసో
పుసో న చ బలేబురే, సుజన సాధుహీనా పుసో
పరీ న గురు సాయిమా, మజవరీ కధీహీ రుసో
రుసో చతుర తత్త్వవిత్‌ విబుథ ప్రాజ్ఞ జ్ఞానీ రుసో
రుసో హి విదుషీస్త్రియా, కుశల పండితాహీ రుసో
రుసోమహిపతీ యతీ భజక తాపసీహీ రుసో
న దత్తగురు సాయిమా, మజవరీ కధీహి రుసో
రుసో కవి బుుషిమునీ, అనగసిద్ద యోగీ రుసో
రుసో హి గృహదేవతా ని కులగ్రామదేవీ రుసో
రుసో ఖల పిశ్హాచీ, మలిన ఢాకినీ హీ రుసో
న దత్తగురు సాయిమా, మజవరీ కధీహి రుసో
రుసో మృగ ఖగ కృమీ, అఖిల జీవజంతూ రుసో
రుసో విటప ప్రస్తరా, అచల అపగాబ్ధి రుసో
రుసో ఖపవనాగ్నివార్‌, అవని పంచతత్త్వే రుసో
న దత్తగురు సాయిమా మజువరీ కధీహి రుసో
రుసో విమల కిన్నెరా, అమల యక్షిణీహీ రుసో
రుసో శశిఖగాదిహీ, గగని తారకాహీ రుసో
రుసో అమరరాజహీ అదయ ధర్మరాజా రుసో
న దత్తగురు సాయిమా, మజవరీ కధీహి రుసో
రుసో మన సరస్వతీ చపలచిత్తతేహీ రుసో
రుసో వపు దిశాఖిలా, కఠినకాల తోహీ రుసో
రుసో సకల విశ్వ‌హిమ‌యితు బ్రహ్మగోళ రుసో
న దత్తగురు సాయిమా, మజవరీ కధీహి రుసో
విమూఢహ్మణునీ హసో, మజన మత్సరాహీ ఢ‌సో
పదాభిరుచి ఉల్హ సో జనన కర్దమీనా ఫసో
న దుర్గ ధృతిచా ధసో అశివభావ మాగే ఖసో
ప్రపంచి మనహే రుసో, ధృఢవిరక్తి చిత్తీఠసో
కుణాచిహి ఘృణానసో, నచస్పృహ కశాచీ అసో
స దైవ హృదయీ వసో, మనసిధ్యాని సాయి వసో
పదీప్రణయ వోరసో, నిఖిల దృశ్య బాబా దిసో
న దత్తగురు సాయిమా, ఉపరియాచనేలా రుసో
మంత్రపుష్పము
హరి ఓం యజ్ఞేన యజ్ఞమయజంత దేవా స్తాని ధర్మాణి
ప్రథమాన్యాసన్‌ తేహనాకం మహిమానఃస్సచంత
యత్రపూర్వే సాధ్యాఃస్సంతి దేవాః
ఓమ్‌ రాజాధిరాజాయ ప్రసహ్యసాహినే
నమోవయంవై శ్రవణాయ కుర్మహే
సమేకామాన్‌ కామకామాయ మహ్యం
కామేశ్వరోవై శ్రవణో దధాతు
కుబేరాయవైశ్రవణాయ మహారాజాయనమః
ఓం స్వస్థి సామ్రాజ్యం భోజ్యం
స్వారాజ్యం వైరాజ్యం పారమేష్ఠ్య రాజ్యం
మహారాజ్య మాధిపత్యం మయం సమంతపర్యా
ఈశ్యాసార్వభౌమః స్సార్వాయుష ఆన్‌
తాదాపదార్థాత్‌ పృథివ్యై సముద్ర పర్యంతాయా
ఏకరాళ్ళితి తదప్యేష శ్లోకో భిగితో మరుతః
పరివేష్ఠారో మరుత్తస్యావసన్‌ గృహే
అవిక్షితస్య కామప్రేర్‌ విశ్వేదేవాః సభాసద ఇతి
శ్రీనారాయణ వాసుదేవ సచ్చిదానంద సద్గురు
సాయినాథ్‌ మహారాజ్‌కీ జై
ప్రార్థన
కరచరణకృతం వాక్కాయజం కర్మజంవా
శ్రవణం నయనజం వా మానసం వాపరాధమ్‌
విదియ‌మ విదితం వా సర్వమేతత్‌ క్షమస్వ
జయజయ కరుణాబ్దే శ్రీ ప్రభో సాయినాథ
శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాథ్‌ మహారాజ్‌కీ జై

Tuesday, 8 December 2015

శాస్త్రాల ప్రకారం మనకు ఐదుగురు తల్లులు, ఐదుగురు తండ్రులు

గురుపత్నీ రాజపత్నీ జ్యేష్ఠభ్రాతుః కుటుంబినీ
పత్నీమాతా స్వమాతాచ పంచైతాః మాతరః స్మృతాః!!
దేశాన్ని పరిపాలించే రాజుగారి భార్య, గురువుగారి భార్య, అన్నగారి భార్య, భార్య తల్లి, కన్నతల్లి ఈ ఐదుగురూ తల్లులే. అందరినీ మాతృభావనతోనే గౌరవించాలి.
అలాగే తండ్రులు కూడా ఐదుగురని శాస్త్రం చెప్పింది.
జనితాచోపనేతాచ యేన విద్యోపదిశ్యతే
అన్నదాతా భయత్రాతా పంచైతే పితరః స్మృతాః!! అని.
కన్నవాడు, ఉపనయనం చేసినవాడు, గురువు, అన్నం పెట్టినవాడు, ఆపదలు వచ్చినపుడు కాపాడి భయం పోగొట్టినవాడు... ఈ అయిదుగురూ తండ్రులే.
తండ్రుల పట్టికలో అన్నగారి పేరు చేర్చలేదు. కాని ‘భయత్రాత’ ముందుగా అన్నగారే అవుతాడు. తల్లిదండ్రుల తరువాత తనకు కొండంత అండగా అన్నగారే కనిపిస్తాడు. ఏ తమ్ముడైనా అన్నగారి వల్లనే ఆ ఆపద నుండి బయటపడతాడు. పైగా అన్నగారి భార్య తల్లివంటిదని చెప్పాక అన్నగారు తండ్రివంటివారని వేరుగా చెప్పనక్కరలేదు. ఆ ప్రకారంగా ధర్మాన్ని అనుసరించి, అన్నగారిని తండ్రిగాను, వదినగారిని తల్లిగాను గౌరవించినవాడు లక్ష్మణుడు. అన్నదమ్ముల మధ్య అనుబంధం ఎలా ఉండాలో ఆనాడే లోకానికి తెలియజేసింది రామాయణం.
దీ మన భారతీయత. ఇదీ మన ఆర్ష ధర్మం. ఇదీ మన సంస్కృతి. 

భార్య, భర్తకు ఏ వైపుగా ఉండాలి?

సమస్త కార్యాలలోను ఎడమ పక్కనే ఉండాలన్న నియమాన్ని శాస్త్రం చెప్పడం లేదు. పూజాదికాలు నిర్వహించే టప్పుడు, దానాలు,ధర్మాలు చేసే సమయాన భార్య, భర్త ఎడమవైపున ఉండాలి.   కన్యాదాన సమయాన, విగ్రహ ప్రతిష్టలప్పుడు
 కుడి వైపున ఉండాలి. 
బ్రహ్మ దేవుడు మగవాడ్ని కుడి భాగం నుంచి, స్త్రీని ఎడమ భాగం నుంచి సృష్టించాడని శాస్త్రాలు చేపుతున్నంయి.   శ్రీ మహా విష్ణు శ్రీ మహా లక్ష్మిని ఎడమ స్థానంలో పదిలంగా ఉంచుకుంటాడు. 
 

Sunday, 1 February 2015

హనుమాన్ చాలీసా

హనుమాన్ చాలీసా మహాత్మ్యం
ఉత్తరభారతదేశంలో క్రీ.శ. 16వ శతాబ్దంలో జీవించిన సంత్ తులసీదాస్ ను సాక్షాత్తు వాల్మీకిమహర్షి అవతారంగా భావిస్తారు. భవిష్యత్ పురాణంతో శివుడు పార్వతితో, కలియుగంలో తులసీదాస్ అనే భక్తుడు వాల్మీకి అంశతో జన్మించి, ఓ ప్రాంతీయ భాషలో రామకథను ప్రచారం చేస్తాడని చెబుతాడు. తులసీదాస్ రచించిన 'రామచరితమానస' సంస్కృతం చదవలేని కోట్లాది ఉత్తర భారతీయులకు రామకథను సుపరిచితం చేసింది. వారణాసి నగరంలో  జీవనాన్ని కొనసాగించిన తులసీదాస్ నిరంతరం రామనామామృతంలో తేలియాడుతుండేవాడు. వారి సన్నిధిలో చాలామందికి అనేక మహిమలు ద్యోతకమయేవి. ఆ ప్రభావంతో ఎందరో అన్య మతస్థులు సైతం అపర రామభక్తులుగా మారుతుండేవారు. సమకాలీనులైన ఇతర మతపెద్దలకు ఇది రుచించలేదు. తులసీదాస్ మతమార్పిడులకు పాల్పడుతున్నాడని మొగల్ చక్రవర్తి అక్బర్ పాదుషాకు తరచుగా ఫిర్యాదులు చేస్తుండేవారు. కానీ, అక్బర్ అంతగా పట్టించుకోలేదు.

ఇదిలా వుండగా వారణాసిలో ఒక సదాచార సంపన్నుడయిన గృహస్తు, తన ఏకైక కుమారునికి ఓ చక్కని అమ్మాయితో వివాహం జరిపించాడు. వారిద్దరూ ఆనందంగా జీవనం సాగిస్తుండగా, విధి వక్రించి ఆయువకుడు కన్నుమూశాడు. జరిగిన దారుణానికి తట్టులేకపోయిన అతని భార్య హృదయవిదారకంగా విలపించసాగింది. చనిపోయిన యువకునికి అంత్యక్రియలు జరుగకుండా అడ్డుపడుతూ రోదిస్తున్న ఆమెను, బంధువులంతా బలవంతంగా పట్టుకొని వుండగా, శవయాత్ర సాగిపోతున్నది. స్మశానానికి వెళ్ళేమార్గం తులసీదాస్ ఆశ్రమం మీదుగానే సాగుతుంది. శవయాత్ర ఆశ్రమం వద్దకు వచ్చే సమయానికి తనను పట్టుకొన్నవారిని వదిలించుకుని పరుగుపరుగున ఆమె ఆశ్రమంలోకి చొరబడి తులసీదాస్ పాదాలపై పడి విలపించసాగింది. ధ్యాననిమగ్నులైన తులసీదాస్ కనులు తెరిచి 'దీర్ఘసుమంగళిభవః' అని దీవించాడు. దానితో ఆమె కడుదీనంగా జరిగిన సంగతిని వివరించి, జరుగుతున్న శవయాత్ర చూపించింది. వెంటనే తులసీదాస్ తల్లీ! రాముడు నా నోట అసత్యం పలికించడు! అని శవయాత్రను ఆపి, శవం కట్లు విప్పించి రామనామాన్ని జపించి, తన కమండలంలోని జలాన్ని చల్లాడు. ఆ మరుక్షణం ఆ యువకుడు పునర్జీవితుడయ్యాడు.

ఈ సంఘటనతో తులసీదాస్ మహిమలకు విశేషంగా ప్రచారం జరిగిన రామ భక్తులుగా మరేవారి సంఖ్య నానాటికి ఎక్కువ కాసాగింది. ఇక ఉపేక్షించితే కుదరదని ఇతర మతపెద్దలంతా ఢిల్లీకి వెళ్ళి పాదుషాకు స్వయముగా వివరించి తగిన చర్యను తీసుకోవలసినదిగా ఒత్తిడి తెచ్చారు. ఢిల్లీ పాదుషా తులసీదాస్ ను విచారణకు పిలిపించాడు. విచారణ ఇలా సాగింది.

పాదుషా :-  తులసీదాస్ జీ ! మీరు రామనామం అన్నిటి కన్న గొప్పదని ప్రచారం చేస్తున్నారట !

తులసీదాస్ :- అవును ప్రభూ ! ఈ సకల చరాచర జగత్తుకు శ్రీరాముడే ప్రభువు ! రామ నామ మహిమను వర్ణించటం ఎవరి తరము?

పాదుషా :- అలాగా ! రామనామంతో ఎటువంటి పనినైనా సాధించగలమని చెబుతున్నారు. నిజమేనా?

తులసీదాస్ :- అవును ప్రభూ ! రామనామానికి మించినదేమీ లేదు.

పాదుషా:- సరే, మేమిప్పుడు ఒక శవాన్ని తెప్పిస్తాము. దానిని మీ రామనామం ద్వారా బ్రతికించండి. అప్పుడు మీరు చెప్పినదంతా నిజమని నమ్ముతాము.

తులసీదాస్ :- క్షమించండి ప్రభూ ! ప్రతి జీవి జనన మరణాలు జగత్ప్రభువు ఇచ్చానుసారం జరుగుతాయి. మానవమాత్రులు మార్చలేరు.

పాదుషా :- తులసీదాస్ జీ! మీ మాటను నిలుపుకోలేక, మీ అబద్ధాలు నిరూపించకోలేక ఇలాంటి మాటలు చెబుతున్నారు. మీరు చెప్పినవన్నీ అబద్ధాలని సభాముఖంగా అందరిముందు ఒప్పుకోండి.

తులసీదాస్ :- క్షమించండి ! నేను చెప్పేది నిజం !

పాదుషాకు పట్టరాని ఆగ్రహం వచ్చి, 'తులసీ ! నీకు ఆఖరి అవకాశం ఇస్తున్నాను. నీవు చెప్పేవన్నీ అబద్ధాలని చెప్పి ప్రాణాలు దక్కించుకో! లేదా శవాన్ని బ్రతికించు!' అని తీవ్రస్వరంతో ఆజ్ఞాపించాడు. అప్పుడు తులసీదాస్ కనులు మూసుకుని ధ్యాన నిమగ్నుడై శ్రీరామచంద్రుని స్మరించి ఈ విపత్కర పరిస్థితిని కల్పించిన నువ్వే పరిష్కరించుకోమని  ప్రార్థించాడు. అది రాజ ధిక్కారంగా భావించిన పాదుషా తులసీదాస్ ను బంధించమని ఆజ్ఞ ఇచ్చాడు. అంతే ! ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయో వేలాదికోతులు సభలోకి ప్రవేశించి తులసీదాస్ ను బంధింప వచ్చిన సైనికుల వద్దనున్న ఆయుధాలను లాక్కొని, వారిపై గురిపెట్టి కదలకుండా చేసాయి. ఈ హఠాత్ సంఘటనతో అందరూ హడలిపోయి, ఎక్కడి వారు అక్కడ స్థాణువులై పోయారు. ఈ కలకలానికి కనులు విప్పిన తులసీదాస్ కు సింహద్వారంపై హనుమంతుడు దర్శనమిచ్చాడు. ఒడలు పులకించిన తులసీదాస్ ఆశువుగా 40 దోహాలతో స్తోత్రం చేశాడు.

ఆ స్తోత్రంలో ప్రసన్నుడైన హనుమంతుడు 'తులసీ ! నీ స్తోత్రంతో మాకు చాలా ఆనందమైంది. ఏమికావాలో కోరుకో!' అన్నాడు. అందుకు తులసీదాస్ 'తండ్రీ! నాకేమి కావాలి ! నేను చేసిన నీ స్తోత్రం లోక క్షేమం కొరకు ఉపయోగపడితే చాలు, నా జన్మచరితార్థమవుతుంది. నా ఈ స్తోత్రంలో నిన్ను ఎవరు  వేడుకున్నా, వారికి అభయం ప్రసాదించు తండ్రీ!' అని కోరుకున్నాడు.

ఆ మాటలతో మరింతప్రీతి చెందిన హనుమంతుడు 'తులసీ! ఈ స్తోత్రంతో మమ్ములను ఎవరు స్తుతించినా, వారి రక్షణ భారం మేమే వహిస్తాము' అని వాగ్దానం చేశారు. అప్పట్నుండి ఇప్పటివరకు 'హనుమాన్ చాలీసా' కామదేనువై భక్తులను కాపాడుతూనే ఉంది.

అపర వాల్మీకియైన తులసీదాస్ మానవాళికి ఈ కలియుగంలో ఇచ్చిన అపురూప కానుక 'హనుమాన్ చాలీసా'. దాదాపు 500 ఏళ్ళ తరువాత కూడా ప్రతిఇంటా హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ, గానం జరుగుతూనే ఉంది. ఆయన వెలిగించిన అఖండ రామజ్యోతి వెలుగుతూనే ఉన్నది.
- See more at: http://www.teluguone.com/devotional/content/hanuman-chalisa-mahathmyam-57-13418.html#sthash.fnjjmZog.dpuf

 ఇప్పుడు హనుమాన్ చాలీసా గానం చేద్దాం : 

దోహా

శ్రీ గురుచరణ సరోజరజ నిజమనముకుర సుధారి
వరణౌ రఘువర విమలయశ జో దాయక ఫల చారీ
బుద్ధిహీన తను జానీకే సుమిరౌఁ పవన కుమార్
బల బుధి విద్యా దేహుమొహి హరహు కలేశ వికార్

చౌపాయి:

జయ హనుమాన జ్ఞాన గుణసాగర |
జయ కపీశ తిహులోక ఉజాగర |1 |
రామదూత అతులిత బలధామా
అంజనిపుత్ర పవనసుత నామా | 2|
మహవీర విక్రమ బజరంగీ
కుమతి నివార సుమతికే సంగీ | 3|
కంచన వరణ విరాజ సువేశా
కానన కుండల కుంచిత కేశా | 4|
హాథ వజ్ర ఔ ధ్వజావిరాజై
కాంధే మూంజ జనేవూసాజై | 5|
శంకర సువన కేసరీ నందన
తేజ ప్రతాప మహాజగ వందన | 6|
విద్యావాన గుణీ అతి చాతుర
రామకాజ కరివేకో ఆతుర |7 |
ప్రభు చరిత్ర సునివేకో రసియా
రామ లఖన సీతా మన బసియా |8 |
సూక్ష్మ రూప ధరి సియహిఁదిఖావా
వికట రూప ధరి లంక జరావా |9 |
భీమ రూప ధరి అసుర సంహారే
రామచంద్రకే కాజ సఁవారే |10 |
లాయ సజీవన లఖన జియాయే
శ్రీ రఘువీర హరషి ఉరలాయే |11 |
రఘుపతి కీన్హీ బహుత బడాయీ
తుమ్మమ ప్రియ భరతహి సమ భాయీ |12 |
సహస వదన తుమ్హరో యశగావైఁ
అస కహి శ్రీపతి కంఠ లగావై |13|
సనకాదిక బ్రహ్మది మునీశా
నారదా శారద సహిత అహీశా |14 |
యమ కుబేరా దిగపాల జహాఁతే
కవి కోవిద కహి సకే కహాఁతే |15 |
తుమ ఉపకార సుగ్రీవహిఁకీన్హా
రామ మిలాయ రాజపద దీన్హా |16 |
తుమ్హరో మంత్ర విభీషణ మానా
లంకేశ్వర భయే సబ జగ జానా | 17|
యుగ సహస్ర యోజన పర భానూ
లీల్యో త్యాహి మధుర ఫల జానూ |18 |
పభు ముద్రికా మేలి ముఖ మాహీఁ
జలిధిలాఁఘి గయే అచరజ నాహీ |19 |
దుర్గమ కాజ జగత కే జేతే
సుగమ అనుగ్రహ తుమ్హరే తేతే |20 |
రామ దుఆరే తుమ రఖవారే
హోత న ఆజ్ఞా బిను పైసారే |21 |
సబ సుఖులహై తుమ్హారీ శరనా
తుమ రక్షక కాహూకో డరనా |22 |
ఆపన తేజ సమ్హారో ఆపై
తీనోఁ లోక హాంకతే కాంపై |23|
భూత పిశాచ నికట నహిఁ ఆవై
మహావీర జబ నామ సునావై |24 |
నాసై రోగ హరై సబ పీరా
జపత నిరంతర హనుమత వీరా |25 |
సంకట తేఁ హనుమాన ఛుడావై
మన క్రమ వచన ధ్యాన జో లావై |26 |
సబ పర రామ తపస్వీ రాజా
తినకే కాజ సకల తుమ సాజా |27 |
ఔర మనోరధ జో కోయి లావై
తాసు అమిత జీవన ఫల పావై |28 |
చారోఁ యుగ పరతాప తుమ్హారా
హై పరసిద్ధ జగత ఉజియారా |29 |
సాధు సంతకే తుమ రఖవారే
అసుర నికందన రామదులారే | 30|
అష్టసిద్ది నౌనిధి కే దాతా
అస వర దీనహి జానకీ మాతా |31|
రామ రసాయన తుమ్హారే పాసా
సదా రహో రఘుపతికే దాసా |32 |
తుమ్హారే భజన రామకోపావై
జన్మ జన్మకే దుఃఖ బిసరావై |33 |
అంతకాల రఘువరపుర జాయీ
జహాఁ జన్మ హరిభక్త కహాయీ |34 |
ఔర దేవతా చిత్తన ధరయీ
హనుమత సేయి సర్వ సుఖ కరయీ |35 |
సంకట హటై మిటై సబ పీరా
జోసుమిరై హనుమత బలవీరా |36 |
జైజైజై హనుమాన్ గోసాయీఁ
కృపాకరో గురుదేవకీ నాయీ |37 |
యహ శతవార పాఠకర్ కోయీ
ఛూటహిబంది మహా సుఖహోయీ |38 |
జో యహ పడై హనుమాన్ చాలీసా
హోయ సిద్ది సాఖీ గౌరీసా|39|
తులసీదాస సదా హరి చేరా|
కీజై నాథ హృదయ మహఁడేరా|40|

దోహ:

పవన తనయ సంకట హరన మంగళ
మూరతి రూప్ రామలఖన సీతా సహిత
హృదయ బసహు సురభూప్(తులసీదాసు)
శ్లో: రామాయ, రామచంద్రాయ రామభద్రాయ వేధసే
రఘునాథాయ నాథాయ సీతాయాః పతయే నమః
శ్రీ రాజా రామచంద్రకీ జై

హనుమాన్ చాలీసా సంపూర్ణము

Wednesday, 31 December 2014

సర్వవేదాంత సారం భగవద్గీత

మనిషి నడవాల్సిన రీతిని, చెయ్యవలసిన కర్మలని, ధర్మమార్గంలో నడిపే పద్ధతుల్ని, ధైర్యాన్ని నూరిపోసేదే భగవద్గీత. ఇది కేవలం కృష్ణుడు అర్జునుడికి మాత్రమే చెప్పింది కాదు. శ్రీకృష్ణ్భగవానుడు మానవాళినుద్దేశించి అర్జునుణ్ణి మిషగా పెట్టి చేసిన ప్రబోధం.
భగవంతుడు అందులో స్పృశించని విషయం లేదు. వేదాల, ఉపనిషత్తుల సారమంతా అందులో వుందని అన్నీ తెలిసిన పెద్దలు చెప్పగా వింటున్నాం. ఇది అనన్య సామాన్యమైన గ్రంథమని, ఇందులో లేని విషయం లేదని, అందరూ ఆరాధించవలసిన ఆచరించవలసిన విషయాలెన్నో ఇందు పొందుపరచి ఉన్నారని పెద్దల మాట.
నేటి మానవుడు ఎంతో విజ్ఞానాన్ని సముపార్జించాడు. గగన వీధులలో విహరిస్తున్నాడు. గ్రహాలలోనూ కాలుమోపుతున్నాడు. సాగరపు లోతు, ఆకాశపు ఎత్తును కనుగొనడానికి ముందే ఉంటున్నాడు. ఇలా మొత్తం ప్రకృతిని కూడా జయంచాలని పోరాడుతునే ఉన్నాడు. మనుగడకోసం పోరాటం సల్పి విజయం సాధించిన వ్యక్తి మనసును గెలవలేకపోతున్నాడు. దాంతో గ్రహాలపై తిరిగినా, ఆకాశంలో పక్షికన్నా వేగంగా పరుగెత్తినా, నీటిలో చేపకన్నా త్వరగా ఈదగలిగినా కూడా మనిషి మనిషితనంతో బతకలేకపోతున్నాడు.
మనిషితనం అంటే మంచితనం, అనురాగం, అప్యాయత, ప్రేమ పంచలేని వ్యక్తి విచక్షణ ఉన్నా విచక్షణలేని మృగానికన్నా హీనంగా చరిస్తున్నాడు. ఇంద్రియాలపై జయకేతనం ఎగురవేయలేని వ్యక్తి దినదినాభివృద్ధి జరుగుతున్నట్లుగా కనిపించినా, అతనిలో రేకెత్తే వాంఛలు అథఃపాతాళానికి మనిషిని చేరుస్తునాయనిపిస్తుంది.
ఇవన్నీ పొడచూపకుండా ఉండాలంటే మనిషి మనసుపై విజయం సాధించాలి. దీనికి ధర్మాచరణ అనే ఆయుధాన్ని పట్టుకోవాలి. నిరంతరం అభ్యాసం చేయాలి. దీనికి భగవద్గీత పఠనం ఎంతో మేలు చేస్తుంది. భగవద్గీత పఠనం అంటే తెలుసుకోవడమే కాదు అందులో చెప్పిన నీతిని ఆచరించాలి. యజ్ఞం, దానం, ధర్మం అంటూ ఏదేదో తెలిసి కొంత, తెలియదని కొంత కర్మలను ఆచరించడం, నిరంతరమూ ప్రతి కర్మా ధర్మయుక్తమైనదా కాదా అన్న ఆలోచనతో కాలయాపన చేయకుండా నిష్కామ బుద్ధితో అంటే చేసేవాడు, చేయంచేవాడు భగవానుడే తాను అనునది నిమిత్తమాత్రమే.
నేను, నాది, నాచే అని గాక ఈశ్వరార్పణబుద్ధితో పని చేయండి - పని అంటే కర్తవ్యాన్ని చేయండి ఫలితాన్ని ఆశించకండి. ప్రతి విషయాన్ని నాపై ఆరోపించి మీరు మీ పని చేయండి. మీ యోగక్షేమాలు నేను చూస్తాను. మీకు ఎటువంటి ఫలితాన్ని ఇవ్వాలో దాన్ని నేను ఇస్తాను. మీరు నిశ్చంతగా ఉండండి అని ఇసుమంత కష్టం లేకుండా భగవానుడు చెప్పిన రీతిలో నడుచుకుంటే చాలు మనందరమూ మానవులమే కాదు మాధవులం అయతీరుతాం. ఇక అపుడు మనసు, ఇంద్రియాలు జయ, అపజయ అన్న మాటలేవీ వినిపించవు. నేను అనేదే లేనప్పుడు ఇక జయాపజయాలుకాని వాదోపవాదాలు కానీ ఏవీ ఉండవు. తాము ఓ పరికరంగా కర్మ ఆచరిస్తే పాపపుణ్యాలు దరిచేరవు. లౌకికము, గాని అలౌకికం గాని ఏదీలేకుండా నిరంతరమూ ఆనందచిత్తంతో ఉంటారు. ఆనందమయుడైన పరమాత్మను నిత్యం స్మరిస్తూ ఉంటాం. శరీరం జీవించి ఉన్నా, లేకున్నా ఎల్లప్పటి ఉంటే ఆత్మ నిత్యసంతోషినే కదా.
ఏ ఉపనిషత్ అయనా, వేదం అయనా ఆ పర్మమాత్మ ఒక్కడే సత్యము. మిగిలినదంతా మిథ్య అనే కదా చెబుతున్నాయ. భగవద్గీతలో రాగద్వేషాలతో కొట్టుకొని పోయే అర్జునుణ్ణి ఓదారుస్తూ శ్రీకృష్ణరూపంలో ఉన్న పరమాత్మ ఎవరు పుడ్తున్నారు, ఎవరు చస్తున్నారు, నేను చంపేయాల్సి వస్తోందే అనుకోవడం పొరపాటు అసలు నీవు ఎవరు అంటూ చేసిన హితబోధ సర్వ గ్రంథసారమే కదా. వేదసారమైనా అదేకదా. అందుకే అర్థం చేసుకుంటే భగవద్గీతనే సర్వవేదాంత సారం.

http://www.andhrabhoomi.net/content/b-417

ముక్కోటి ఏకాదశి

ముక్కోటి దేవతలు శ్రీవైకుంఠంలో చేరి శ్రీమన్నారాయణుని సేవించుకునే పర్వదినమే ముక్కోటి ఏకాదశి. సూర్యుడు ధనూరాశిలో ప్రవేశించిన తర్వాత వచ్చే శుద్ధ ఏకాదశినే వైకుంఠ ఏకాదశిగా పిలుస్తారు. వైకుంఠ ఏకాదశినాడు భక్తిశ్రద్ధలతో ఎవరైతే ఉపవాసముండి భగవన్నామ సంకీర్తనం, జాగారంతో గడుపుతారో వారికి తప్పక మోక్షం సిద్ధిస్తుందని భక్తుల నమ్మకం.
ఈ ఏకాదశిని ‘మోక్షదా’గా వేదవ్యాస మహర్షి కీర్తించారు. ఆషాఢ శుద్ధ ఏకాదశినాడు శేషశయ్యపై జగద్రక్షణ చింతనాపరమైన యోగనిద్రలోనున్న శ్రీమహావిష్ణువు నాలుగు నెలల తర్వాత కార్తీక శుద్ధ ఏకాదశినాడు మేల్కొని బ్రహ్మాది దేవతలకు దర్శనభాగ్యం ప్రసాదించే పర్వదినం యిదని సృష్టాదిలో విశ్వసృష్టికి సంకల్పం చేసిన రోజని శాస్త్రాలు చెప్పతున్నాయి.
భగవద్దర్శనం కోసం పరితపించే దేవతలందరూ రుూ నాలుగు నెలలు దీక్షతో చాతుర్మాస్య వ్రతంగా ఆచరిస్తారని, ‘యతి ధర్మ సముచ్ఛయం’ అనే ధర్మ శాస్త్రం చెబుతుంది. సకల జీవరాశులలో విష్ణురూపంగా, అంతర్యామిగా వున్న పరమాత్మకు విశ్రాంతి (యోగ) కాలమైన రుూ నాలుగు మాసాలలో అందరూ దైవచింతనలో వుండాలని ‘ఆర్షవాణి’ బోధిస్తుంది. అందుకే యతీశ్వరులు, సన్యాసులు తమ నిత్య సంచారం మానివేసి ఏదో ఒక పవిత్రమైన చోట జప తపాదులతో రుూ వ్రతాన్ని ఆచరిస్తారు.
చాతుర్మాస్య వ్రతానికి ఫలంగా వచ్చే మార్గశిర శుద్ధ ఏకాదశియే రుూ ముక్కోటి ఏకాదశి. సంక్రమణాన్ని అనుసరించి ఒక్కొక్కసారి పుష్య శుద్ధ ఏకాదశినాడు కూడా రుూ ఉత్సవాన్ని ఆచరిస్తారు. పరమ పవిత్రమైన రుూ రోజున ఉత్తరద్వారంలో గరుడవాహనంపై వేంచేసి యున్న శ్రీ మహావిష్ణువును ఎవరైతే సేవిస్తారో వారికి భగవదనుగ్రహం, మోక్షం తప్పక కలుగుతాయని శాస్త్రాలు చెపుతున్నాయి. ఉత్తర ద్వార దర్శనంవల్ల జన్మరాహిత్యం, మోక్షం తప్పక కలుగుతాయని ‘పరమ పురుష సంహిత’ అనే ఆగమశాస్త్రం తెలుపుతుంది. ‘అల వైకుంఠపురంలో - నగరిలో ఆ మూల సౌధమ్ములో’ అని మహాభాగవతంలో పోతన అన్నట్లు ధృవ మండలానికి ఈశాన్యముగా, బ్రహ్మాండానికి ఆవల త్రిపాద్విభూతిగా వేదం కీర్తించిన శ్రీవైకుంఠంలో శ్రీ మహావిష్ణువు ఉత్తర ద్వార ముఖంగానే పరివేష్ఠించి ఉంటారని ‘అర్చిరాది’ గ్రంథంలో ఉంది. స్వస్తిక గృహంవలె నాలుగు ద్వారాలతో విరాజిల్లే శ్రీవైకుంఠ భవానానికి ఉత్తర ద్వార పాలకులుగా జయ- విజయులుంటారని ఆగమ శాస్త్రంలో వుంది. అందువల్లనే ఉత్తర ద్వారం నుంచే శ్రీమన్నారాయణుని సేవించాలని నిర్ణయించడం జరిగింది. ఉత్+తర = ఉత్తర అనగా బ్రహ్మాండమును తరింపజేసి విష్ణుపదములను పొందించునది అని అర్థము. సాధకుడగు పురుషుడు స్నాన సంధ్యావందనాది నిత్య కర్మానుస్థానంబు సలిపి కల్పోక్త ప్రకారంగా నానావిధ వేద మంత్రముల చేతగాని పురుష సూక్తము చేతగాని శ్రద్ధా భక్తియుక్తుండై పూజ చేయవలెను. ఎలాగంటే ప్రథమ మందు పంచామృత స్నానము గావించి ఆ పిమ్మట శుద్ధోకములచే అభిషేకమొనర్చి మహావిష్ణువును సర్వవస్తమ్రులచే నలంకరించి నానా విధములగు పుష్పముల చేతను ధూప దీపాదులచే పూజించి భక్తి పురస్సరముగా నైవేద్యమునిచ్చి దక్షిణ తాంబూలములు సమర్పించి ఆ పిదప కర్పూర నీరాజనములు సమర్పించవలయును. లోకమునందు యవ్వరేనియు రుూ ప్రకారము పూజ గావించుచుందురో వారలు సకల పాపములచే విడువబడి సమస్త సంపత్సమృద్ధి గలిగి మిగుల జయశాలులై యుందురు. పూజ చేసిన తరువాత సంతుష్టుడుగానున్నూ, స్వచ్ఛమైన మనస్సుగల వాడున్నూ కాగలడు.
పూజాకాలమునందు ధూపదీపములు చేసినవాడు గంగా స్నానఫలము పొందును. పాపము గలవాడెవ్వడైనను నీరాజనమును చూచినటులయితే వాని పాపమంతయు నిప్పులోబడిన పత్తి పోగువలె మండిపోవును. ఎవడు నీరాజనమును నేత్రములయందు, శిరస్సునందును అద్దుకొనునో వారికి విష్ణులోకము కలుగును.
http://www.andhrabhoomi.net/node/197223

Sunday, 28 December 2014

ఏక శ్లోకి భాగవతం

 

 ఆదౌ దెవకిదెవి-గర్భ-జననం గొపీ-గ్రిహె వర్ధనం
మాయ-పూతన-జీవ-తాప-హరణం గొవర్ధనొధారణం
కంసచ్చెదన-కౌరవాది-హననం కుంతీసుత్పాలనం
శ్రీమద్ భాగవతం పురాణకథితం శ్రీకృష్ణ లీలామృతం