Monday, 22 December 2014

మంగళ చండికా స్తోత్రం

 
 రక్ష రక్ష జగన్మాతా దెవి మంగళచందికె
హారికె విపదాం రాషె హర్ష-మంగళ-కారికె

హర్ష మంగళ దక్షె చ హర్ష మంగళ దాయికె
షుభె మంగళ దక్షె చ షుభె మంగళ చందికె


మంగళ మంగళార్హె చ సర్వ మంగళ మంగళె
సతాం మంగళదె దెవి సర్వెషాం మంగళాలయె


పూజ్య మంగళవారె చ మంగళాభీష్ట దైవథెయ్
పూజ్యె మంగళ భూపస్య మనువమ్షస్య సంతతం


మంగళాధిష్ఠాత్రు దెవి మంగళానాం చ మంగళె
సంసార మంగళాధారె మొక్ష మంగళ దాయినీ


సారె చ మంగళాధారె పారె చ సర్వకర్మణాం
ప్రతి మంగళవారె చ పూజ్యె చ మంగళ సుఖప్రదె


స్తొత్రెణానెన షంభుస్చ స్తుత్వా మంగళచందికాం
మంగళవారె రాహు కలౌ పూజాం క్ర్త్వా గతహ్ షివహ్

దెవ్యాస్చ మంగళం స్తొత్రం యం ష్రునొతి సమాహితహ్
తన్మంగళం భవెత్-తస్య నభవెత్ తద్-మంగళం

వర్ధంతె తత్-పుత్ర-పౌత్రా మంగళం చ దినె దినె

No comments:

Post a Comment